REGULAMIN SERWISU subverse.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu i sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: subverse.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Sklep jest prowadzony przez: Maciej Wiśniewski Usługi IT z siedzibą w Bielawie, Oś. Włókniarzy 19/13, 58-260 Bielawa, numer NIP: 8821977183, Regon: 383667546, zwanym dalej „Administratorem sklepu”.
 3. Każda osoba fizyczna – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –  zainteresowana korzystaniem ze Sklepu, dokonując rejestracji w Sklepie lub składając zamówienie, staje się jego Klientem i oświadcza (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu), że zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Klient może kontaktować się z Administratorem Sklepu w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@subverse.pl
  2. lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://subverse.pl/kontakt
 5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 6. Promocje oferowane przez Sklep nie łączą się. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.
 7. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż programów komputerowych („strony internetowe” i “sklepy internetowe”) oraz usług („Usługi”) zwanych razem „Produktami”.

§2 Składanie zamówień

 1. Warunkiem dokonania zakupu Produktu jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia w sposób kompletny i poprawny, podając dane zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Zamówienia można składać całodobowo.
 4. W ciągu 24 godzin Sklep informuje Klienta o otrzymaniu zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta stosowne potwierdzenie.
 5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 6. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą (widoczną w opisie Produktu) w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§3 Płatności i realizacja zamówień

 1. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
 2. 1.1. przelew internetowy – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Sklepu w systemie Przelewy24.
 3. 1.2. płatność kartą – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Sklepu w systemie Przelewy24.
 4. 1.3. przelew bankowy – zapłata następuje poprzez złożenie przez Klienta przelewu wartości zamówienia na konto bankowe Sklepu podane po złożeniu zamówienia.
 5. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 6. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
 7. W przypadku Produktów do pobrania informacja o możliwości pobrania zamówionych Produktów jest wysyłana do Klienta na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia.
 8. Faktura VAT jest wystawiana w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Sklepu płatności z tytułu zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Klient wyraża zgodę na dostarczenie faktury w wersji elektronicznej.

§4 Reklamacje, Prawo odstąpienia od umowy i Polityka zwrotów

 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu oraz Produktów mogą być składane poprzez formularz kontaktowy na stronie https://subverse.pl/kontakt/ lub listownie na adres Administratora sklepu podany na Stronie Sklepu. 
 2. Reklamacje dotyczące Produktów można składać w terminie 30 dni od dnia zauważenia przyczyny reklamacji. 
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres email Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia (nazwę strony lub sklepu internetowego), przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta oraz żądania z nim związane. 
 4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 5. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł z Administratorem Sklepu umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. Prawo to jednak nie przysługuje w odniesieniu do: 
  1. umów o świadczenie usług (np. strony oraz sklepy internetowe), jeżeli Administrator Sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a także 
  2. umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora Sklepu o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 
 7. Administrator sklepu oferuje możliwość zwrotu Produktu. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest niedopełnienie warunków umowy po stronie Sprzedawcy, tj. (Produkt) “strona” lub “sklep internetowy” nie został zainstalowany i uruchomiony na hostingu oraz domenie klienta.

§5 Wymogi techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta wymaga:
  1. dostępu do sieci Internet,
  2. korzystania z przeglądarki stron www (zalecane przeglądarki: Microsoft Internet Explorer od ver. 8.0, Mozilla Firefox od ver. 6.0, Opera od ver. 12.0, Google Chrome od ver. 20.0 oraz Safari od ver. 5.1),
  3. posiadania aktywnego i sprawnego konta e-mail w celu odbierania wiadomości poczty elektronicznej.
 2. Dla prawidłowego działania strony internetowej Sklepu konieczne jest ponadto, aby systemy teleinformatyczne Klienta miały włączoną obsługę plików cookies oraz włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.
 3. Dla prawidłowego działania strony internetowej lub sklepu internetowego, tzw. Produktu, niezbędne jest zainstalowanie owego produktu na serwerze Klienta. 
 4. Podczas odwiedzin przez Klienta strony internetowej Sklepu, system informatyczny Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, datę i godzinę przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość usług świadczonych przez Sklep dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest strona Sklepu. Klient może wyłączyć zapisywanie  plików cookie, przez co pozostanie anonimowy. Nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Sklep nie będzie mógł jednak zidentyfikować Klienta ani jego preferencji
 5. W opisach stron oraz sklepów internetowych dostępnych w Sklepie znajduje się specyfikacja minimalnych wymogów technicznych niezbędna do prawidłowego działania Produktu w systemie Klienta. 
 6. Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§6 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Administrator sklepu za pomocą Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
  • umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu w Serwisie i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
  • umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,
  • utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
 3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto lub wysyłając stosowne żądanie do Administratora Sklepu na adres email podany w Regulaminie.
 4. Administrator Sklepu za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Szczegółowe opisy Produktów oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej w opisach każdego z Produktów.

§7 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub zaznaczyć odpowiedni checkbox w Formularzu zamówienia.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w Regulaminie.

§8 Prawa autorskie

 1. Wszystkie treści, tj. zdjęcia ich opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe, a także elementy oprogramowania, dostępne na stronie internetowej Sklepu są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Administratorowi sklepu lub posiada do nich stosowne licencje.
 2. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora sklepu. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 3. W momencie dokonania zakupu przez klienta danego produktu, wszystkie prawa autorskie związane z danym produktem przechodzą na własność klienta. 

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://subverse.pl/polityka-prywatnosci/

§10 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Administrator Sklepu wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Administratora Strony, a prawem prawo polskie.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§11 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowych postanowień.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją sklepu.  W przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.
 6. Administrator Sklepu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 7. Umowy zawierane przez Administratora Sklepu zawierane są w języku polskim.